Wymogi bezpieczenstwa idziennik

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i warty zdrowia, jakie musi wykonać wszystek produkt dany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy wynik będzie potrzebował być następujące oznaczenia:

Vivese Senso Duo Shampoo 2Vivese Senso Duo Shampoo 2. Champú contra la caída del cabello

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia wymagają istnieć zaplanowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) godzi się z następującymi procedurami: 1. badanie typu WE - przechodzi na celu potwierdzenie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i kontroli każdego wytworzonego materiału w projektu ustalenia zgody z poradą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodność z człowiekiem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punktu zapewnienia jego współpracy z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w sensu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.